Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2017

VEDTÆGTER FOR ISHØJ ROKLUB

 

§ 1.  KLUBBEN 

 

1.      Foreningens navn er Ishøj Roklub (omtales IR eller klubben) og foreningens hjemsted er Ishøj. Ishøj Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport.

 2.1.  Klubbens formål: 

 2.2.  Det er ikke klubbens formål at dyrke kano- og kajakroning

 2.3.  Klubben tilstræber at: 

 

 

§ 2.  MEDLEMMERNE 

 

1.  Som aktive medlemmer optages enhver over 10 år. Bestyrelsen kan dispensere for aldersgrænsen, hvis forhold taler herfor. Klubben optager passive medlemmer af enhver alder. 

 

2.1.  Alle, der ønsker medlemskab af IR, skal udfylde en indmeldelsesblanket. Optagelse af umyndige som aktive medlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.  Indmeldelsesblanketten afleveres til bestyrelsen. 

 

2.2.  Senest 8 dage efter førstkommende beslutningsdygtige bestyrelsesmøde, se § 6, stk. 3,4, meddeles det vedkommende om denne er optaget. Bestyrelsens skal sikre at vedkommende kan svømme, lære at håndtere det sikkerhedsmæssige og at der ikke er nogle udestående forhold i andre roklubber. Afgørelse kan indankes for en generalforsamling. 

 

 • Æresmedlemmer, der er kontingentfrie og har samme rettigheder som aktive medlemmer, udnævnes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling. 
 • Inden et aktivt medlem kan frigives til roning må vedkommende aflevere godkendt svømmebevis på 300 m, som ikke må være mere end 3 måneder gammelt. Svømmeprøven skal fornyes hvert år. 
 • Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent, at standse optagelse af aktive   medlemmer, medlemsstop. 
 • Medlemmerne er, foruden klubbens vedtægter, underkastet bestyrelsens udfærdigede reglementer og bestemmelser. 
 • Ved overtrædelse af klubbens vedtægter eller reglementer kan bestyrelsen fratage vedkommende rettighederne som aktivt medlem for et nærmere fastsat tidsrum.  Overtræder et medlem med fortsæt roforbud udstedt af rochefen, kassereren eller bestyrelsen, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Modarbejder et medlem IR eller IR's formål kan en generalforsamling ekskludere vedkommende.
 • Overgang fra aktivt til passivt medlemskab, og omvendt, skal ske ved skriftligt varsel til bestyrelsen, og er gældende fra førstkommende kvartal.
 • Udmeldelse af IR skal ske ved skriftligt varsel til bestyrelsen, og kan tidligst ske med virkning fra førstkommende kvartal.

  

§ 3.  GENERALFORSAMLINGEN 

 

1.1.  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 15 dages varsel.

Indkaldelsen, som tilsendes alle medlemmer, skal indeholde tid og sted for afholdelsen, bestyrelsens beretning og til den ordinære generalforsamling det reviderede driftsregnskab og status samt budget. 

 

1.2.  Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal skriftligt forelægges formanden

senest 30 dage før generalforsamlingen. 

 

1.3.  De indkomne forslag fra medlemmerne skal i deres fulde ordlyd tilsendes medlemmerne

          samtidig med indkaldelsen. 

 

2.1.  Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent. 

 

2.2.  Dirigenten leder generalforsamlingen. 

 

2.3.  Der vælges en referent og to stemmeoptællere. 

 

2.4.  Dirigentens afgørelser skal respekteres indtil generalforsamlingen beslutter noget andet. 

 

2.5.  Dirigenten afslutter generalforsamlingen. 

 

3.1.  Medlemmer, som er optaget som aktive medlemmer i klubben senest 3 måneder før generalforsamlingen, som ikke er i kontingentrestance, og som er myndige har stemmeret. 

 

3.2.  Enhver skal personligt afgive sin stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

4.1.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

 

4.2.  Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal (se dog stk. 4. og § 11) 

 

4.3.  Vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er

tilstede og afgiver deres stemme, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der 2/3 flertal for vedtægtsændringerne, men det foreskrevne antal medlemmer (1/3) ikke er til stede, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indenfor 12 måneder med mindst 15 dages varsel. Hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på denne generalforsamling, er forslaget vedtaget. 

 

4.4.  Beløbene i § 6 kan reguleres ved en almindelig generalforsamlingsbeslutning. 

 

5.1.  Stemmeoptællerne udleverer stemmematerialet til de stemmeberettigede, se § 3.3.1. 

 

5.2.  Et stemmeberettiget medlems krav om skriftlig afstemning skal efterkommes. 

 

5.3.  Al skriftlig afstemning skal være hemmelig. Stemmesedlerne optælles af stemmeoptællerne.

 

5.4.  Alle afstemninger afgøres ved simpel majoritet, bortset fra vedtægtsændringer og

klubbens ophør. Forslag bortfalder ved stemmelighed. 

 

5.5.  Hvis et stemmeberettiget medlem forlader generalforsamlingen før afstemningerne er afsluttet, skal det udleverede stemmemateriale afleveres til stemmeoptællerne. 

 

5.6.  Skriftligt stemmemateriale skal destrueres umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

6.1.  Generalforsamlingens beslutninger indføres i generalforsamlingsreferat af den valgte referent. 

 

6.2.  Referat af forhandlingerne optages i referat i det omfang dirigenten/dirigenterne bestemmer. 

 

6.3.  Generalforsamlingsreferat underskrives af dirigenten/dirigenterne og formand. Senest en måned efter generalforsamlingen skal kopi offentliggøres enten som opslag i klubben, i klubblad eller på klubbens hjemmeside.

 

§ 4.  ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 • Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden uge 5 til uge 9.
 • Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde punkterne:                1) Valg af dirigent. 
  • Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse til godkendelse af det skriftlige driftsregnskab og status for det forløbne år. 
  • Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige budgetforslag for indeværende år 
  • Fastsættelse af kontingent. 
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
  • Direkte valg af myndige, stemmeberettigede medlemmer til: 
   • formand på ulige år 
   • rochef på lige år 
   • kasserer på lige år
   • et bestyrelsesmedlem på lige år 
   • et bestyrelsesmedlem på ulige år 
   • en suppleant hvert år
   • to revisorer og en revisorsuppleant hvert år 

 

 

         Genvalg kan finde sted.

 

§ 5.  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 1. Den ekstraordinære generalforsamling er en generalforsamling, som på ethvert

tidspunkt kan indkaldes af bestyrelsen. 

 

2.1. Hvis mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begrundet krav om ekstraordinær generalforsamling til bestyrelsen, skal denne inden en måned afholde denne. 

 

2.2.  Det skriftligt fremsatte, begrundede krav bortfalder, hvis ikke mindst 2/3 af de, der fremsatte kravet om ekstraordinær generalforsamling er til stede på denne. 

 

§ 6.  BESTYRELSEN 

 

1.1. Bestyrelsen, af formand, rochef, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, repræsenterer klubben i alle forhold, er ansvarlig for klubbens virksomhed og daglige ledelse samt er ansvarlig for, at de fornødne forsikringer er i orden.

 

1.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand, rochef og kasserer, og udpeger en næstformand, som ikke kan være formanden eller kassereren. 

 

klubbens vegne underskrives af den samlede bestyrelse. 

 

1.4.  Bestyrelsen udsteder den fornødne prokura. 

 

1.5.  Bestyrelsen kan ikke foretage køb og salg af materiale til et samlet beløb over 25.000,- kr. Beløb derudover skal forelægges en generalforsamling til godkendelse.

 

2.1.  Formanden leder IR's virke efter vedtægterne i samråd med bestyrelsen og giver ved

generalforsamlingen bestyrelsens beretning. 

 

2.2.  Næstformanden leder klubben ved formandens fravær. 

 

2.3.  Kassereren fører regnskabet. Kassereren må højst opbevare en kassebeholdning på kr. 1.000,-. Resten af IR's midler skal indsættes i et pengeinstitut. Kassereren forelægger revideret driftsregnskab og status samt budget på den ordinære generalforsamling. 

 

2.4.  Udgået 

 

2.5.  Aftræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder den valgte suppleant valgperioden ud, bestyrelsen kan herefter konstituere sig selv. 

 

3.1.  Bestyrelsesmøderne afholdes mindst hver anden måned. Møderne er uden taleret tilgængelige for alle medlemmer, dog kan særlige forhold gøre at bestyrelsesmødet skal holdes som et lukket møde. 

 

3.2.  Mødedatoer for bestyrelsesmøder vil blive annonceret på klubbens hjemmeside. 

 

3.3.  Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være bestyrelsen i hænde inden bestyrelsesmødet. 

 

3.4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

 

3.5.  Der udarbejdes bestyrelsesreferat, som offentliggøres, efter det er godkendt af bestyrelsen. 

 

4.1.  Bestyrelsen nedsætter udvalg og udpeger udvalgsformænd til at varetage forskellige aktivitetsområder. 

 

Klubbens udvalg leder arbejdet inden for deres respektive områder. Udvalgenes opgaver, ansvar og beføjelser fastsættes til enhver tid af bestyrelsen. 

 

Udvalgene holder løbende bestyrelsen underrettet om deres virksomhed. Hvert udvalg skal have et bestyrelsesmedlem som politisk ansvarlig. 

 

4.2.  Bestyrelsen udpeger materialeforvalter og husforvalter. 

 

 • Post til IR noteres i bestyrelsesreferaterne. 
 • Bestyrelsen må ikke pålægge klubben ikke-budgetterede udgifter. 

 

  

§ 7.  KONTINGENT 

 

 • Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
 • Kontingentet betales kvartalsvis forud for aktive medlemmer. For passive medlemmer   betales helårligt forud. 
 • Medlemsrettighederne bortfalder ved 1 måneds kontingentrestance, og kassereren kan   udstede roforbud til restancen er indbetalt. Udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr. Når et aktivt medlem er kommet i kontingentrestance for et halvt år, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel udelukke vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny før kontingentrestancen er betalt. 

 

 

 

§ 8.  REGNSKAB OG REVISION 

 

 • Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
 • Bestyrelsen skal i januar hvert år skriftligt afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne til påtegning. 
 • Driftsregnskab og status skal foreligge med påtegning fra revisorerne inden 1. februar. 
 • Revisorerne skal iagttage god revisionsskik og har til enhver tid adgang til IR's bøger og regnskab og er forpligtede til at kontrollere kassebeholdningen og IR's eventuelle formue.

 

 

§ 9.  MEDLEMSMØDER  

 

 • Bestyrelsen afholder medlemsmøder hver måned i rosæsonen, dog undtaget juli måned. I vintersæsonen afholdes medlemsmøder efter behov.   
 • På medlemsmøderne drøftes:

 

a)  Sæsonplan

b)  Aktiviteter: planlagte og ønsker

c)  Uddannelse og træning

d)  Materiel: vedligeholdelse og nyanskaffelser

e)  Status fra nedsatte udvalg

f)   Andet

 

§ 10. DANSK FORENING FOR ROSPORT 

 

 • IR bør deltage aktivt i forhold til aktiviteter og tiltag i Dansk Forening for Rosport. 
 • IR bør deltage i hovedgeneralforsamlinger og møder i DFfR’s ronetværk.
 • Kun bestyrelsen kan fremsætte skriftlige forslag til hovedgeneralforsamlinger. 
 • Repræsentanter for IR, på hovedgeneralforsamlinger og ronetværksmøder, skal føre klubbens linje, som de delegerede skal overbevise sig om ved samråd med bestyrelsen og ved deltagelse i medlemsmøderne. Repræsentanterne må ikke pleje egne særinteresser, men skal arbejde for IR's interesser og virke.  

 

  

§ 11. KLUBBENS OPHØR 

 

 • Beslutning om klubbens ophør kan kun foretages på en særligt indkaldt                ekstraordinær generalforsamling. 
 • Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på denne ekstraordinære generalforsamling når mindst 3/4 af de stemmeberettigede er derfor, og hvor disse 3/4 udgør mindst 2/3 af klubbens samlede antal stemmeberettigede medlemmer.  Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal afgør spørgsmålet. 
 • Vedtages IR's ophør vælger generalforsamlingen en komite bestående af 5 personer.  Disse skal da realisere IR's materiel i det omfang at al gæld og alle forpligtelser kan afvikles. Dernæst skal alt materiel og formue tilfalde en eventuelt nystartet roklub i Ishøj. Nystartes ingen ny roklub i Ishøj indenfor et år skal alt materiel og formue tilfalde idræts- og ungdomsarbejdet i Ishøj Kommune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR ISHØJ ROKLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 

 

den 9. marts 2017

 

 

VEDTÆGTER FOR ISHØJ ROKLUB

 

§ 1.  KLUBBEN 

 

1.      Foreningens navn er Ishøj Roklub (omtales IR eller klubben) og foreningens hjemsted er Ishøj. Ishøj Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport.

 

2.1.  Klubbens formål: 

                       

 

2.2.  Det er ikke klubbens formål at dyrke kano- og kajakroning

 

2.3.  Klubben tilstræber at: 

 

 

§ 2.  MEDLEMMERNE 

 

1.  Som aktive medlemmer optages enhver over 10 år. Bestyrelsen kan dispensere for aldersgrænsen, hvis forhold taler herfor. Klubben optager passive medlemmer af enhver alder. 

 

2.1.  Alle, der ønsker medlemskab af IR, skal udfylde en indmeldelsesblanket. Optagelse af umyndige som aktive medlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.  Indmeldelsesblanketten afleveres til bestyrelsen. 

 

2.2.  Senest 8 dage efter førstkommende beslutningsdygtige bestyrelsesmøde, se § 6, stk. 3,4, meddeles det vedkommende om denne er optaget. Bestyrelsens skal sikre at vedkommende kan svømme, lære at håndtere det sikkerhedsmæssige og at der ikke er nogle udestående forhold i andre roklubber. Afgørelse kan indankes for en generalforsamling. 

 

 • Æresmedlemmer, der er kontingentfrie og har samme rettigheder som aktive medlemmer, udnævnes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling. 
 • Inden et aktivt medlem kan frigives til roning må vedkommende aflevere godkendt svømmebevis på 300 m, som ikke må være mere end 3 måneder gammelt. Svømmeprøven skal fornyes hvert år. 
 • Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent, at standse optagelse af aktive   medlemmer, medlemsstop. 
 • Medlemmerne er, foruden klubbens vedtægter, underkastet bestyrelsens udfærdigede reglementer og bestemmelser. 
 • Ved overtrædelse af klubbens vedtægter eller reglementer kan bestyrelsen fratage vedkommende rettighederne som aktivt medlem for et nærmere fastsat tidsrum.  Overtræder et medlem med fortsæt roforbud udstedt af rochefen, kassereren eller bestyrelsen, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Modarbejder et medlem IR eller IR's formål kan en generalforsamling ekskludere vedkommende.
 • Overgang fra aktivt til passivt medlemskab, og omvendt, skal ske ved skriftligt varsel til bestyrelsen, og er gældende fra førstkommende kvartal.
 • Udmeldelse af IR skal ske ved skriftligt varsel til bestyrelsen, og kan tidligst ske med virkning fra førstkommende kvartal.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.  GENERALFORSAMLINGEN 

 

1.1.  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 15 dages varsel.

Indkaldelsen, som tilsendes alle medlemmer, skal indeholde tid og sted for afholdelsen, bestyrelsens beretning og til den ordinære generalforsamling det reviderede driftsregnskab og status samt budget. 

 

1.2.  Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal skriftligt forelægges formanden

senest 30 dage før generalforsamlingen. 

 

1.3.  De indkomne forslag fra medlemmerne skal i deres fulde ordlyd tilsendes medlemmerne

          samtidig med indkaldelsen. 

 

2.1.  Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent. 

 

2.2.  Dirigenten leder generalforsamlingen. 

 

2.3.  Der vælges en referent og to stemmeoptællere. 

 

2.4.  Dirigentens afgørelser skal respekteres indtil generalforsamlingen beslutter noget andet. 

 

2.5.  Dirigenten afslutter generalforsamlingen. 

 

3.1.  Medlemmer, som er optaget som aktive medlemmer i klubben senest 3 måneder før generalforsamlingen, som ikke er i kontingentrestance, og som er myndige har stemmeret. 

 

3.2.  Enhver skal personligt afgive sin stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

4.1.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

 

4.2.  Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal (se dog stk. 4. og § 11) 

 

4.3.  Vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er

tilstede og afgiver deres stemme, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der 2/3 flertal for vedtægtsændringerne, men det foreskrevne antal medlemmer (1/3) ikke er til stede, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indenfor 12 måneder med mindst 15 dages varsel. Hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på denne generalforsamling, er forslaget vedtaget. 

 

4.4.  Beløbene i § 6 kan reguleres ved en almindelig generalforsamlingsbeslutning. 

 

5.1.  Stemmeoptællerne udleverer stemmematerialet til de stemmeberettigede, se § 3.3.1. 

 

5.2.  Et stemmeberettiget medlems krav om skriftlig afstemning skal efterkommes. 

 

5.3.  Al skriftlig afstemning skal være hemmelig. Stemmesedlerne optælles af stemmeoptællerne.

 

5.4.  Alle afstemninger afgøres ved simpel majoritet, bortset fra vedtægtsændringer og

klubbens ophør. Forslag bortfalder ved stemmelighed. 

 

5.5.  Hvis et stemmeberettiget medlem forlader generalforsamlingen før afstemningerne er afsluttet, skal det udleverede stemmemateriale afleveres til stemmeoptællerne. 

 

5.6.  Skriftligt stemmemateriale skal destrueres umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

6.1.  Generalforsamlingens beslutninger indføres i generalforsamlingsreferat af den valgte referent. 

 

6.2.  Referat af forhandlingerne optages i referat i det omfang dirigenten/dirigenterne bestemmer. 

 

6.3.  Generalforsamlingsreferat underskrives af dirigenten/dirigenterne og formand. Senest en måned efter generalforsamlingen skal kopi offentliggøres enten som opslag i klubben, i klubblad eller på klubbens hjemmeside.

 

§ 4.  ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 • Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden uge 5 til uge 9.
 • Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde punkterne:                1) Valg af dirigent. 
  • Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse til godkendelse af det skriftlige driftsregnskab og status for det forløbne år. 
  • Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige budgetforslag for indeværende år 
  • Fastsættelse af kontingent. 
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
  • Direkte valg af myndige, stemmeberettigede medlemmer til: 
   • formand på ulige år 
   • rochef på lige år 
   • kasserer på lige år
   • et bestyrelsesmedlem på lige år 
   • et bestyrelsesmedlem på ulige år 
   • en suppleant hvert år
   • to revisorer og en revisorsuppleant hvert år 

 

 

         Genvalg kan finde sted.

 

§ 5.  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 1. Den ekstraordinære generalforsamling er en generalforsamling, som på ethvert

tidspunkt kan indkaldes af bestyrelsen. 

 

2.1. Hvis mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begrundet krav om ekstraordinær generalforsamling til bestyrelsen, skal denne inden en måned afholde denne. 

 

2.2.  Det skriftligt fremsatte, begrundede krav bortfalder, hvis ikke mindst 2/3 af de, der fremsatte kravet om ekstraordinær generalforsamling er til stede på denne. 

 

§ 6.  BESTYRELSEN 

 

1.1. Bestyrelsen, af formand, rochef, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, repræsenterer klubben i alle forhold, er ansvarlig for klubbens virksomhed og daglige ledelse samt er ansvarlig for, at de fornødne forsikringer er i orden.

 

1.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand, rochef og kasserer, og udpeger en næstformand, som ikke kan være formanden eller kassereren. 

 

klubbens vegne underskrives af den samlede bestyrelse. 

 

1.4.  Bestyrelsen udsteder den fornødne prokura. 

 

1.5.  Bestyrelsen kan ikke foretage køb og salg af materiale til et samlet beløb over 25.000,- kr. Beløb derudover skal forelægges en generalforsamling til godkendelse.

 

2.1.  Formanden leder IR's virke efter vedtægterne i samråd med bestyrelsen og giver ved

generalforsamlingen bestyrelsens beretning. 

 

2.2.  Næstformanden leder klubben ved formandens fravær. 

 

2.3.  Kassereren fører regnskabet. Kassereren må højst opbevare en kassebeholdning på kr. 1.000,-. Resten af IR's midler skal indsættes i et pengeinstitut. Kassereren forelægger revideret driftsregnskab og status samt budget på den ordinære generalforsamling. 

 

2.4.  Udgået 

 

2.5.  Aftræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder den valgte suppleant valgperioden ud, bestyrelsen kan herefter konstituere sig selv. 

 

3.1.  Bestyrelsesmøderne afholdes mindst hver anden måned. Møderne er uden taleret tilgængelige for alle medlemmer, dog kan særlige forhold gøre at bestyrelsesmødet skal holdes som et lukket møde. 

 

3.2.  Mødedatoer for bestyrelsesmøder vil blive annonceret på klubbens hjemmeside. 

 

3.3.  Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være bestyrelsen i hænde inden bestyrelsesmødet. 

 

3.4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

 

3.5.  Der udarbejdes bestyrelsesreferat, som offentliggøres, efter det er godkendt af bestyrelsen. 

 

4.1.  Bestyrelsen nedsætter udvalg og udpeger udvalgsformænd til at varetage forskellige aktivitetsområder. 

 

Klubbens udvalg leder arbejdet inden for deres respektive områder. Udvalgenes opgaver, ansvar og beføjelser fastsættes til enhver tid af bestyrelsen. 

 

Udvalgene holder løbende bestyrelsen underrettet om deres virksomhed. Hvert udvalg skal have et bestyrelsesmedlem som politisk ansvarlig. 

 

4.2.  Bestyrelsen udpeger materialeforvalter og husforvalter. 

 

 • Post til IR noteres i bestyrelsesreferaterne. 
 • Bestyrelsen må ikke pålægge klubben ikke-budgetterede udgifter. 

 

 

 

§ 7.  KONTINGENT 

 

 • Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
 • Kontingentet betales kvartalsvis forud for aktive medlemmer. For passive medlemmer   betales helårligt forud. 
 • Medlemsrettighederne bortfalder ved 1 måneds kontingentrestance, og kassereren kan   udstede roforbud til restancen er indbetalt. Udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr. Når et aktivt medlem er kommet i kontingentrestance for et halvt år, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel udelukke vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny før kontingentrestancen er betalt. 

 

 

 

 

§ 8.  REGNSKAB OG REVISION 

 

 • Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
 • Bestyrelsen skal i januar hvert år skriftligt afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne til påtegning. 
 • Driftsregnskab og status skal foreligge med påtegning fra revisorerne inden 1. februar. 
 • Revisorerne skal iagttage god revisionsskik og har til enhver tid adgang til IR's bøger og regnskab og er forpligtede til at kontrollere kassebeholdningen og IR's eventuelle formue.

 

 

 

 

 

§ 9.  MEDLEMSMØDER 

 

 • Bestyrelsen afholder medlemsmøder hver måned i rosæsonen, dog undtaget juli måned. I vintersæsonen afholdes medlemsmøder efter behov.
 • På medlemsmøderne drøftes:

 

a)  Sæsonplan

b)  Aktiviteter: planlagte og ønsker

c)  Uddannelse og træning

d)  Materiel: vedligeholdelse og nyanskaffelser

e)  Status fra nedsatte udvalg

f)   Andet

 

§ 10. DANSK FORENING FOR ROSPORT 

 

 • IR bør deltage aktivt i forhold til aktiviteter og tiltag i Dansk Forening for Rosport. 
 • IR bør deltage i hovedgeneralforsamlinger og møder i DFfR’s ronetværk.
 • Kun bestyrelsen kan fremsætte skriftlige forslag til hovedgeneralforsamlinger. 
 • Repræsentanter for IR, på hovedgeneralforsamlinger og ronetværksmøder, skal føre klubbens linje, som de delegerede skal overbevise sig om ved samråd med bestyrelsen og ved deltagelse i medlemsmøderne. Repræsentanterne må ikke pleje egne særinteresser, men skal arbejde for IR's interesser og virke. 

 

 

 

 

§ 11. KLUBBENS OPHØR 

 

 • Beslutning om klubbens ophør kan kun foretages på en særligt indkaldt                ekstraordinær generalforsamling. 
 • Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på denne ekstraordinære generalforsamling når mindst 3/4 af de stemmeberettigede er derfor, og hvor disse 3/4 udgør mindst 2/3 af klubbens samlede antal stemmeberettigede medlemmer.  Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal afgør spørgsmålet. 
 • Vedtages IR's ophør vælger generalforsamlingen en komite bestående af 5 personer.  Disse skal da realisere IR's materiel i det omfang at al gæld og alle forpligtelser kan afvikles. Dernæst skal alt materiel og formue tilfalde en eventuelt nystartet roklub i Ishøj. Nystartes ingen ny roklub i Ishøj indenfor et år skal alt materiel og formue tilfalde idræts- og ungdomsarbejdet i Ishøj Kommune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR ISHØJ ROKLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 

 

den 9. marts 2017

 

 

VEDTÆGTER FOR ISHØJ ROKLUB

 

§ 1.  KLUBBEN 

 

1.      Foreningens navn er Ishøj Roklub (omtales IR eller klubben) og foreningens hjemsted er Ishøj. Ishøj Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport.

 

2.1.  Klubbens formål: 

                       

 

2.2.  Det er ikke klubbens formål at dyrke kano- og kajakroning

 

2.3.  Klubben tilstræber at: 

 

 

§ 2.  MEDLEMMERNE 

 

1.  Som aktive medlemmer optages enhver over 10 år. Bestyrelsen kan dispensere for aldersgrænsen, hvis forhold taler herfor. Klubben optager passive medlemmer af enhver alder. 

 

2.1.  Alle, der ønsker medlemskab af IR, skal udfylde en indmeldelsesblanket. Optagelse af umyndige som aktive medlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.  Indmeldelsesblanketten afleveres til bestyrelsen. 

 

2.2.  Senest 8 dage efter førstkommende beslutningsdygtige bestyrelsesmøde, se § 6, stk. 3,4, meddeles det vedkommende om denne er optaget. Bestyrelsens skal sikre at vedkommende kan svømme, lære at håndtere det sikkerhedsmæssige og at der ikke er nogle udestående forhold i andre roklubber. Afgørelse kan indankes for en generalforsamling. 

 

 • Æresmedlemmer, der er kontingentfrie og har samme rettigheder som aktive medlemmer, udnævnes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling. 
 • Inden et aktivt medlem kan frigives til roning må vedkommende aflevere godkendt svømmebevis på 300 m, som ikke må være mere end 3 måneder gammelt. Svømmeprøven skal fornyes hvert år. 
 • Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent, at standse optagelse af aktive   medlemmer, medlemsstop. 
 • Medlemmerne er, foruden klubbens vedtægter, underkastet bestyrelsens udfærdigede reglementer og bestemmelser. 
 • Ved overtrædelse af klubbens vedtægter eller reglementer kan bestyrelsen fratage vedkommende rettighederne som aktivt medlem for et nærmere fastsat tidsrum.  Overtræder et medlem med fortsæt roforbud udstedt af rochefen, kassereren eller bestyrelsen, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Modarbejder et medlem IR eller IR's formål kan en generalforsamling ekskludere vedkommende.
 • Overgang fra aktivt til passivt medlemskab, og omvendt, skal ske ved skriftligt varsel til bestyrelsen, og er gældende fra førstkommende kvartal.
 • Udmeldelse af IR skal ske ved skriftligt varsel til bestyrelsen, og kan tidligst ske med virkning fra førstkommende kvartal.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.  GENERALFORSAMLINGEN 

 

1.1.  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 15 dages varsel.

Indkaldelsen, som tilsendes alle medlemmer, skal indeholde tid og sted for afholdelsen, bestyrelsens beretning og til den ordinære generalforsamling det reviderede driftsregnskab og status samt budget. 

 

1.2.  Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal skriftligt forelægges formanden

senest 30 dage før generalforsamlingen. 

 

1.3.  De indkomne forslag fra medlemmerne skal i deres fulde ordlyd tilsendes medlemmerne

          samtidig med indkaldelsen. 

 

2.1.  Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent. 

 

2.2.  Dirigenten leder generalforsamlingen. 

 

2.3.  Der vælges en referent og to stemmeoptællere. 

 

2.4.  Dirigentens afgørelser skal respekteres indtil generalforsamlingen beslutter noget andet. 

 

2.5.  Dirigenten afslutter generalforsamlingen. 

 

3.1.  Medlemmer, som er optaget som aktive medlemmer i klubben senest 3 måneder før generalforsamlingen, som ikke er i kontingentrestance, og som er myndige har stemmeret. 

 

3.2.  Enhver skal personligt afgive sin stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

4.1.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

 

4.2.  Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal (se dog stk. 4. og § 11) 

 

4.3.  Vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er

tilstede og afgiver deres stemme, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der 2/3 flertal for vedtægtsændringerne, men det foreskrevne antal medlemmer (1/3) ikke er til stede, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indenfor 12 måneder med mindst 15 dages varsel. Hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på denne generalforsamling, er forslaget vedtaget. 

 

4.4.  Beløbene i § 6 kan reguleres ved en almindelig generalforsamlingsbeslutning. 

 

5.1.  Stemmeoptællerne udleverer stemmematerialet til de stemmeberettigede, se § 3.3.1. 

 

5.2.  Et stemmeberettiget medlems krav om skriftlig afstemning skal efterkommes. 

 

5.3.  Al skriftlig afstemning skal være hemmelig. Stemmesedlerne optælles af stemmeoptællerne.

 

5.4.  Alle afstemninger afgøres ved simpel majoritet, bortset fra vedtægtsændringer og

klubbens ophør. Forslag bortfalder ved stemmelighed. 

 

5.5.  Hvis et stemmeberettiget medlem forlader generalforsamlingen før afstemningerne er afsluttet, skal det udleverede stemmemateriale afleveres til stemmeoptællerne. 

 

5.6.  Skriftligt stemmemateriale skal destrueres umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

6.1.  Generalforsamlingens beslutninger indføres i generalforsamlingsreferat af den valgte referent. 

 

6.2.  Referat af forhandlingerne optages i referat i det omfang dirigenten/dirigenterne bestemmer. 

 

6.3.  Generalforsamlingsreferat underskrives af dirigenten/dirigenterne og formand. Senest en måned efter generalforsamlingen skal kopi offentliggøres enten som opslag i klubben, i klubblad eller på klubbens hjemmeside.

 

§ 4.  ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 • Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden uge 5 til uge 9.
 • Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde punkterne:                1) Valg af dirigent. 
  • Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse til godkendelse af det skriftlige driftsregnskab og status for det forløbne år. 
  • Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige budgetforslag for indeværende år 
  • Fastsættelse af kontingent. 
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
  • Direkte valg af myndige, stemmeberettigede medlemmer til: 
   • formand på ulige år 
   • rochef på lige år 
   • kasserer på lige år
   • et bestyrelsesmedlem på lige år 
   • et bestyrelsesmedlem på ulige år 
   • en suppleant hvert år
   • to revisorer og en revisorsuppleant hvert år 

 

 

         Genvalg kan finde sted.

 

§ 5.  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 1. Den ekstraordinære generalforsamling er en generalforsamling, som på ethvert

tidspunkt kan indkaldes af bestyrelsen. 

 

2.1. Hvis mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begrundet krav om ekstraordinær generalforsamling til bestyrelsen, skal denne inden en måned afholde denne. 

 

2.2.  Det skriftligt fremsatte, begrundede krav bortfalder, hvis ikke mindst 2/3 af de, der fremsatte kravet om ekstraordinær generalforsamling er til stede på denne. 

 

§ 6.  BESTYRELSEN 

 

1.1. Bestyrelsen, af formand, rochef, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, repræsenterer klubben i alle forhold, er ansvarlig for klubbens virksomhed og daglige ledelse samt er ansvarlig for, at de fornødne forsikringer er i orden.

 

1.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand, rochef og kasserer, og udpeger en næstformand, som ikke kan være formanden eller kassereren. 

 

klubbens vegne underskrives af den samlede bestyrelse. 

 

1.4.  Bestyrelsen udsteder den fornødne prokura. 

 

1.5.  Bestyrelsen kan ikke foretage køb og salg af materiale til et samlet beløb over 25.000,- kr. Beløb derudover skal forelægges en generalforsamling til godkendelse.

 

2.1.  Formanden leder IR's virke efter vedtægterne i samråd med bestyrelsen og giver ved

generalforsamlingen bestyrelsens beretning. 

 

2.2.  Næstformanden leder klubben ved formandens fravær. 

 

2.3.  Kassereren fører regnskabet. Kassereren må højst opbevare en kassebeholdning på kr. 1.000,-. Resten af IR's midler skal indsættes i et pengeinstitut. Kassereren forelægger revideret driftsregnskab og status samt budget på den ordinære generalforsamling. 

 

2.4.  Udgået 

 

2.5.  Aftræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder den valgte suppleant valgperioden ud, bestyrelsen kan herefter konstituere sig selv. 

 

3.1.  Bestyrelsesmøderne afholdes mindst hver anden måned. Møderne er uden taleret tilgængelige for alle medlemmer, dog kan særlige forhold gøre at bestyrelsesmødet skal holdes som et lukket møde. 

 

3.2.  Mødedatoer for bestyrelsesmøder vil blive annonceret på klubbens hjemmeside. 

 

3.3.  Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være bestyrelsen i hænde inden bestyrelsesmødet. 

 

3.4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

 

3.5.  Der udarbejdes bestyrelsesreferat, som offentliggøres, efter det er godkendt af bestyrelsen. 

 

4.1.  Bestyrelsen nedsætter udvalg og udpeger udvalgsformænd til at varetage forskellige aktivitetsområder. 

 

Klubbens udvalg leder arbejdet inden for deres respektive områder. Udvalgenes opgaver, ansvar og beføjelser fastsættes til enhver tid af bestyrelsen. 

 

Udvalgene holder løbende bestyrelsen underrettet om deres virksomhed. Hvert udvalg skal have et bestyrelsesmedlem som politisk ansvarlig. 

 

4.2.  Bestyrelsen udpeger materialeforvalter og husforvalter. 

 

 • Post til IR noteres i bestyrelsesreferaterne. 
 • Bestyrelsen må ikke pålægge klubben ikke-budgetterede udgifter. 

 

 

 

§ 7.  KONTINGENT 

 

 • Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
 • Kontingentet betales kvartalsvis forud for aktive medlemmer. For passive medlemmer   betales helårligt forud. 
 • Medlemsrettighederne bortfalder ved 1 måneds kontingentrestance, og kassereren kan   udstede roforbud til restancen er indbetalt. Udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr. Når et aktivt medlem er kommet i kontingentrestance for et halvt år, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel udelukke vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny før kontingentrestancen er betalt. 

 

 

 

 

§ 8.  REGNSKAB OG REVISION 

 

 • Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
 • Bestyrelsen skal i januar hvert år skriftligt afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne til påtegning. 
 • Driftsregnskab og status skal foreligge med påtegning fra revisorerne inden 1. februar. 
 • Revisorerne skal iagttage god revisionsskik og har til enhver tid adgang til IR's bøger og regnskab og er forpligtede til at kontrollere kassebeholdningen og IR's eventuelle formue.

 

 

 

 

 

§ 9.  MEDLEMSMØDER 

 

 • Bestyrelsen afholder medlemsmøder hver måned i rosæsonen, dog undtaget juli måned. I vintersæsonen afholdes medlemsmøder efter behov.
 • På medlemsmøderne drøftes:

 

a)  Sæsonplan

b)  Aktiviteter: planlagte og ønsker

c)  Uddannelse og træning

d)  Materiel: vedligeholdelse og nyanskaffelser

e)  Status fra nedsatte udvalg

f)   Andet

 

§ 10. DANSK FORENING FOR ROSPORT 

 

 • IR bør deltage aktivt i forhold til aktiviteter og tiltag i Dansk Forening for Rosport. 
 • IR bør deltage i hovedgeneralforsamlinger og møder i DFfR’s ronetværk.
 • Kun bestyrelsen kan fremsætte skriftlige forslag til hovedgeneralforsamlinger. 
 • Repræsentanter for IR, på hovedgeneralforsamlinger og ronetværksmøder, skal føre klubbens linje, som de delegerede skal overbevise sig om ved samråd med bestyrelsen og ved deltagelse i medlemsmøderne. Repræsentanterne må ikke pleje egne særinteresser, men skal arbejde for IR's interesser og virke. 

 

 

 

 

§ 11. KLUBBENS OPHØR 

 

 • Beslutning om klubbens ophør kan kun foretages på en særligt indkaldt                ekstraordinær generalforsamling. 
 • Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på denne ekstraordinære generalforsamling når mindst 3/4 af de stemmeberettigede er derfor, og hvor disse 3/4 udgør mindst 2/3 af klubbens samlede antal stemmeberettigede medlemmer.  Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal afgør spørgsmålet. 
 • Vedtages IR's ophør vælger generalforsamlingen en komite bestående af 5 personer.  Disse skal da realisere IR's materiel i det omfang at al gæld og alle forpligtelser kan afvikles. Dernæst skal alt materiel og formue tilfalde en eventuelt nystartet roklub i Ishøj. Nystartes ingen ny roklub i Ishøj indenfor et år skal alt materiel og formue tilfalde idræts- og ungdomsarbejdet i Ishøj Kommune.